banehkar.com

بانه کار

مرجع معرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر بانه

تلفن تماس و پشتیبانی
087 - 342 21525
این سایت یک پروژه عام المنفعه بوده و در خدمت همشهریان بانه ای می باشد.

پروانه علی زاده

عنوان / نام و نام خانوادگی : پروانه علی زاده
حرفه / زمینه کاری : کارشناس کامپیوتر
توضیحات :
شماره تلفن همراه : ۰۹۳۶۵۶۲۸۳۹۴
آدرس پست الکترونیکی ( ایمیل ) :
نشانی :
Graphic Yab