banehkar.com

بانه کار

مرجع معرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر بانه

تلفن تماس و پشتیبانی
087 - 342 21525
این سایت یک پروژه عام المنفعه بوده و در خدمت همشهریان بانه ای می باشد.

مصطفی موسی زاده

عنوان / نام و نام خانوادگی : مصطفی موسی زاده
حرفه / زمینه کاری : پرورش قارچ دکمه ای
توضیحات :

فروش قارچ دکمه ای

شماره تلفن همراه : 09183746134
آدرس پست الکترونیکی ( ایمیل ) : mushroommusazadeh@yahoo.com
نشانی : بانه جنب ارمرده سه راه گندمان کارخانه پرورش قارچ مو سی زاده
Graphic Yab