banehkar.com

بانه کار

مرجع معرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر بانه

تلفن تماس و پشتیبانی
087 - 342 21525
این سایت یک پروژه عام المنفعه بوده و در خدمت همشهریان بانه ای می باشد.

فروشگاه رشیدی

عنوان / نام و نام خانوادگی : فروشگاه رشیدی
حرفه / زمینه کاری : عرضه مواد غذایی و بهداشتی
توضیحات :
شماره تلفن همراه : 09183752678
آدرس پست الکترونیکی ( ایمیل ) : rashidi_bane@yahoo.com
نشانی :
Graphic Yab