banehkar.com

بانه کار

مرجع معرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر بانه

تلفن تماس و پشتیبانی
087 - 342 21525
این سایت یک پروژه عام المنفعه بوده و در خدمت همشهریان بانه ای می باشد.

شیرکو رشیدی

عنوان / نام و نام خانوادگی : شیرکو رشیدی
حرفه / زمینه کاری : آموزش زبان انگلیسی
توضیحات :
شماره تلفن همراه : 09186574383
آدرس پست الکترونیکی ( ایمیل ) :
نشانی :
Graphic Yab