banehkar.com

بانه کار

مرجع معرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر بانه

تلفن تماس و پشتیبانی
087 - 342 21525
این سایت یک پروژه عام المنفعه بوده و در خدمت همشهریان بانه ای می باشد.

سردار زاهدی

عنوان / نام و نام خانوادگی : سردار زاهدی
حرفه / زمینه کاری : پژوهشگری
توضیحات :
شماره تلفن همراه : 09187778990
آدرس پست الکترونیکی ( ایمیل ) : s.zahedi@gmail.com
نشانی : بانه- بلوار فلسطین
Graphic Yab