banehkar.com

بانه کار

مرجع معرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر بانه

تلفن تماس و پشتیبانی
087 - 342 21525
این سایت یک پروژه عام المنفعه بوده و در خدمت همشهریان بانه ای می باشد.

زیات مرادی بانه

عنوان / نام و نام خانوادگی : زیات مرادی بانه
حرفه / زمینه کاری : ورزش مربیگری فوتبال
توضیحات :
شماره تلفن همراه : 09336637077
آدرس پست الکترونیکی ( ایمیل ) : ziad.moradi@yahoo.com
نشانی : بانه شهرداری بانه
Graphic Yab