banehkar.com

بانه کار

مرجع معرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر بانه

تلفن تماس و پشتیبانی
087 - 342 21525
این سایت یک پروژه عام المنفعه بوده و در خدمت همشهریان بانه ای می باشد.

زاهد کریمی

عنوان / نام و نام خانوادگی : زاهد کریمی
حرفه / زمینه کاری : مربی و نوازنده ساز دیوان
توضیحات :

آموزش دیوان نوازی

شماره تلفن همراه : 09185149233
آدرس پست الکترونیکی ( ایمیل ) : zahedkarimi@yahoo.com
نشانی : بانه خ خیام
Graphic Yab