banehkar.com

بانه کار

مرجع معرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر بانه

تلفن تماس و پشتیبانی
087 - 342 21525
این سایت یک پروژه عام المنفعه بوده و در خدمت همشهریان بانه ای می باشد.

دبستان غیر دولتی فرهنگ

عنوان / نام و نام خانوادگی : دبستان غیر دولتی فرهنگ
حرفه / زمینه کاری : آموزش کودکان در مراحل پیش دبستان و دبستان
توضیحات :

آموزش کودکان دبستانی و پیش دبستانی با متد جدید ، اجرای روش های ابتکاری ، آموزش مهارت های زندگی ، کامپیوتر و هنر

شماره تلفن همراه : 09183746353
آدرس پست الکترونیکی ( ایمیل ) :
نشانی : بانه – سه راهی حمزآباد ، آمادگی و دبستان غیر دولتی فرهنک
Graphic Yab