banehkar.com

بانه کار

مرجع معرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر بانه

تلفن تماس و پشتیبانی
087 - 342 21525
این سایت یک پروژه عام المنفعه بوده و در خدمت همشهریان بانه ای می باشد.

اوین احمدی

عنوان / نام و نام خانوادگی : اوین احمدی
حرفه / زمینه کاری : آرایشگر زنانه
توضیحات :
شماره تلفن همراه : 09337881366
آدرس پست الکترونیکی ( ایمیل ) :
نشانی : بانه - بلوار فلسطین
Graphic Yab